Thursday, August 20, 2009

Al-ISTI‘AZAH ( الاستعاذة )

Oleh : Ustaz Muhammad Amiri bin Ab.Ghani
Pensyarah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra ( KIAS ),
Nilam Puri.

Maksud isti‘azah ialah minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Maka apabila seseorang membaca isti‘azah ketika hendak memulakan bacaan al-Quran, dia seolah-olah memohon perlindungan kepada Allah dan pemeliharaanNya.

1. Hukum Isti‘azah :

Ulama’ telah bersepakat bahawa membaca isti‘azah adalah dituntut bagi sesiapa yang ingin memulakan bacaan al-Quran sama ada pada awal surah atau dipertengahannya. Mereka berdalilkan pada firman Allah S.W.T ( Al-Nahl: 98 ) bermaksud;
“ Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk ”.

Namun ulama’ berselisih pendapat adakah tuntutan itu bermaksud sunat atau wajib. Menurut pendapat jumhur ulama’ ianya adalah sunat. Manakala sebahagian ulama’ berpendapat ianya adalah wajib.

2. Sighah / Bentuk-bentuk ucapan Isti‘azah

Terdapat lapan (8) lafaz yang harus dibaca iaitu [1] ;

3. Keadaan Bacaan Isti‘azah

Bagi bacaan isti‘azah terdapat dua keadaan ;
3.1 Diperlahankan bacaan isti‘azah
3.2 Dinyaringkan bacaan isti‘azah

3.1 Tempat diperlahankan isti‘azah [2]
3.1.1 Jika membaca al-Quran secara perlahan sama ada seorang diri atau di majlis.
3.1.2 Jika membaca seorang diri ditempat sunyi sama ada membaca al-Quran secara nyaring atau perlahan.
3.1.3 Di dalam solat sama ada menjadi imam atau makmum, sama ada solat sirriyyah [3] atau jahriyyah [4].
3.1.4 Jika membaca di dalam jama‘ah tadarus al-Quran dan qari tersebut bukan orang pertama yang memulakan bacaan al-Quran.

Selain daripada tempat-tempat tersebut di atas bolehlah dinyaringkan isti‘azah, antaranya;

i. Jika di tempat pengajian atau dalam jama‘ah tadarus dan qari tersebut adalah orang pertama yang memulaan bacaan.
ii. Jika qari membaca al-Quran secara nyaring di hadapan khalayak ramai yang mendengar bacaan tersebut.


4. Wajah-wajah isti‘azah

A. Isti‘azah dengan awal surah

Apabila seseorang qari ingin memulakan bacaan pada awal surah kecuali al-Taubah,maka harus dibaca dengan empat (4) wajah. Empat (4) wajah tersebut adalah sebagaimana berikut ;
4.1 Waqaf kesemuanya.
4.2 Waqaf pada isti‘azah kemudian menyambung basmalah dengan awal surah.
4.3 Menyambung isti‘azah dengan basmalah dan waqaf padanya kemudian baca awal surah.
4.4 Menyambung kesemuanya.


B. Isti‘azah dengan awal surah al-Taubah

Apabila hendak memulakan bacaan pada awal surah al-Taubah, maka harus dibaca dengan dua(2) wajah sahaja iaitu ;
i. Memutuskan isti‘azah daripada awal al-Taubah. Misalnya ;
ii. Menyambung isti‘azah dengan awal al-Taubah. Misalnya ;
Kedua-dua wajah ini dibaca dengan tanpa basmalah.

C. Isti‘azah dengan pertengahan surah

Bagi seseorang qari, harus menyambung isti‘azah dengan sesuatu ayat daripada mana-mana surah atau sebaliknya sama ada dihubung dengan basmalah atau tanpa basmalah. Misalnya ; (Al-Baqarah:142)
Namun, mewaqafkan pada isti‘azah adalah lebih utama sekiranya ayat tersebut bermula dengan sesuatu nama daripada nama-nama Allah, atau dhamir(gantinama) yang merujuk kepada Allah, atau nama rasul atau sifat-sifat bagi rasul.Ini adalah kerana ianya boleh memberi makna yang tidak sepatutnya. Misalnya ; Tidak boleh kita membaca menyambung isti‘azah dengan ayat ;
( Al-Fath:29) , ( Al-Baqarah:257) , (Fussilat:47)

Sekiranya qari tersebut ingin mewasalkan isti‘azah dengan ayat-ayat yang seumpama itu, maka dikehendaki membaca basmalah terlebih dahulu. Pada setengah keadaan pula meninggalkan basmalah adalah lebih utama misalnya apabila hendak memulakan bacaan pada ayat berikut ; ( Al-Baqarah:268)


Perhatian ;

1. Sekiranya seseorang qari terhenti bacaannya kerana sesuatu sebab yang terdesak seperti, batuk, bersin, berdehem atau memberhentikan bacaannya kerana bercakap tetapi berkaitan dengan bacaan seperti bertanya hukum tajwid atau terlupa ayat lalu bertanya kepada orang bersebelahannya, maka tidak perlu diulangi isti‘azah.

2. Sekiranya seseorang qari berhenti daripada bacaan al-Quran kerana sudah tidak berhajat untuk menyambungkan bacaannya atau bercakap yang tidak ada kaitan dengan al-Quran walaupun memberi atau menjawab salam, maka apabila dia ingin memulakan semula bacaannya, hendaklah membaca isti‘azah terlebih dahulu.
[1] Kursus Qari dan Qari‘ah, oleh Hj Abdullah bin Haji Saleh ( Aqhas ), hlm 131. Walaubagaimanapun masih ada lagi sighah isti‘azah yang harus dibaca sama ada ditambah atau dikurangkannya dengan syarat ianya sahih daripada imam-imam qurra’. Lihat Taisir al-Rahman Fi Tajwid al-Quran, oleh Dr. Saad Ab.Hamid.
[2] Sila lihat al-Budur al-Zahirah Fi al-Qiraat al-‘Asyr al-Mutawatirah Min Tariqay Al-Syatibiyyah Wa al-dura, hlm 12, karangan al-Syaikh Abdul Fattah al-Qadhi.
[3] Solat Zohor dan ‘Asar.
[4] Solat Maghrib, ‘Isya’ dan Subuh.

0 comments: